Městská knihovna Králíky

Meziknihovní výpůjční služba

  • Publikace, které nemá městská knihovna ve svých fondech, lze zájemcům půjčit z kterékoli knihovny v ČR, popř. i ze zahraničí.
  • Čtenář předloží písemně požadavek, který by měl obsahovat pokud možno maximum identifikačních údajů - tj. jméno a příjmení autora, přesný název, místo a rok vydání, nakladatelství, popř. i pramen, který knihu nebo časopisecký článek cituje.
  • Čtenář je povinen podílet se na krytí nákladů, které jsou spojené s realizací výpůjčky a které hradí knihovna. Při převzetí publikace zaplatí poplatek - za 1 půjčený svazek 50,- Kč.
  • Čtenář je povinen přesně dodržet výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou. V případě, že lhůtu nedodrží, zaplatí sankci účtovanou půjčující knihovnou.